2.jpg

Fugt - Private boliger

Fugt er en af de største skadevoldere på bygninger i Danmark.

Fugt kan have konsekvens for energiforbruget, bygningens holdbarhed og medføre skader som skimmel, svamp og råd, der også kan give indeklima- og sundhedsmæssige problemer.

Bliver en bygning, en renovering eller en ombygning ikke projekteret og udført korrekt, kan der opstå fugtproblemer, som ofte vil give indeklimaproblemer i form af skimmelsvampevækst. Samtidig er der risiko for, at bygningsdelenes levetid nedsættes eller at materialerne nedbrydes. Kontrol og dokumentation af fugtforhold foretages af en fugtsagkyndig.

Fugt i bygninger skyldes typisk en af følgende årsager:

  • Vandskader og utætheder – f.eks. pga. rørbrud eller mangelfuld vedligehold.
  • Opstigende grundfugt eller kraftige kuldebroer i ældre bygninger.
  • Mangelfuld opvarmning og udluftning i boliger.
  • Byggefugt – f.eks. pga. mangelfuld inddækning eller udtørring i byggefasen.

Som fugtsagkyndige med flere års erfaring foretager Tæthedskompagniet enhver form for fugtundersøgelse i bygninger og termografiske undersøgelser med infrarødt udstyr.

Fugtmåling i bygninger er komplekst, og kræver indgående kendskab til fugtteori, måleudstyr, bygningsforståelse og bygningsbiologi. Fugtindholdet i mange bygningsdele er varierende hen over året, hvorfor der kun vanskeligt kan sættes faste kriterier for fugtindholdet i de enkelte bygningsdele. Konkret fortolkning af de målte fugtforhold er derfor nødvendigt.

Korrekt årsagsafklaring i forbindelse med fugtskader er afgørende for at fastlægge det økonomiske ansvar for skadesudbedringen (f.eks. i forsikringssager eller lejeboliger). Det er dog også væsentligt at fastlægge årsagen til opfugtning i forhold til udbedringsmetoden – kendes skadesårsagen ikke, kan der ikke igangsættes relevant udbedring.

Dårlig indeklima eller nedbrydning i konstruktioner

Hvis du fornemmer, at du har problemer med fugt i din bolig, så kan Tæthedskompagniet hjælpe med fugtundersøgelser og kan med stor sikkerhed hjælpe med en løsning på problemerne, så din bolig bliver sund at bo i og så konstruktionerne i dit hus opnår længere levetid, idet fugtproblemerne i langt de fleste tilfælde kan fjernes.

Vores huse er, for de fleste, den største investering vi har foretaget, og derfor bør vi værne om boligen. Manglende opmærksomhed på fugtproblemer i huset fører ofte til store værditab og til et usundt klima i vores bolig, som kan være sygdomsfremkaldende og bare gøre dagligdagen i huset uudholdeligt.

Er du i tvivl om, om du har et fugtproblem, så kan vores rådgiver hjælpe dig på vej med en grundig fugtundersøgelse, der ofte kan medføre en forsikringssag, da disse to ting er tæt forbundne.

Fugt - Ehvervsbyggeri

Fugt i bygninger kan blive meget dyrt, hvis det opdages for sent myndighederne kan stille specifikke krav til dokumentation udarbejdet af en fugtsagkyndig, herunder, om krav til fugtforhold kan forventes opfyldt.

Hjælp fra en fugtsagkyndig fra Tæthedskompagniet er en god investering både i projekteringsforløbet, og når byggeriet står færdigt.

Bygningsreglementet 2018 stiller følgende krav til fugt i byggeriet:

§ 165
Ved udførelse af byggearbejder skal der træffes de foranstaltninger, som af hensyn til klimatiske forhold, såsom sne, regn og kulde, er nødvendige for at beskytte fugtfølsomme materialer, og så det sikres, at der ikke indbygges fugt i bygningen under opførelsen.

§ 334
Bygninger skal projekteres, udføres og vedligeholdes, så vand og fugt ikke medfører risiko for personers sundhed eller skader på bygningen.

§ 335
Bygninger skal sikres mod skadelig akkumulering af fugt som følge af fugttransport fra indeluften. Kuldebroer i klimaskærmen må ikke medføre problemer med f.eks. kondensdannelse og skimmelvækst.

§ 336
Bygningskonstruktioner og –materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst af skimmelsvamp.

§ 337
Bygninger skal sikres mod indtrængning af vand fra grundvand og overfladevand. Bygninger skal desuden sikres mod opsugning af fugt fra undergrunden.

§338
Klimaskærmen skal projekteres, udføres og vedligeholdes, så der er tæthed mod indtrængen af regn og smeltevand, og så det på en forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand skal via tagrender og/ eller tagnedløb afledes til afløb.

Tæthedskompagniet kan bistå med rådgivning og kontrol i forbindelse med byggeriet så der er sikkerhed for at bygningsreglementets krav er overholdt.